Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow News (Taj k'cauf) arrow ประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตปากญอ
 
ประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตปากญอ พิมพ์ ส่งเมล
Image14/9/08แม่ปอน - บาทหลวงชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง รองผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาบ้านแม่ปอน กล่าวว่า ได้สังเกตุตลอดเวลาว่า เวลาเดินทางไปเยี่ยมชุมชนพี่น้องปากญอที่อาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ซึ่งอยู่ไกลจากตัวเมือง การสื่อสารยังไม่ทั่วถึง บางครั้งชาวบ้านไม่เข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้าง ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย บางครั้งเป็นปัญหา เพราะในเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไร การปกครองระบอบประชาธิไตยคืออะไร ถ้าใครสั่งให้ทำอะไรเขาก็ทำแต่โดยดี ฉนั้นในฐานะที่ตนเป็นผู้นำทางศาสนาไม่ได้มีหน้าที่เพียงเฉพาะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น แต่ศาสนาต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้นจึงจัดให้มีการแบ่งปันเรื่องความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
       ให้กับพีน้องปากญอขึ้น ในการจัดการแบ่งปันเรื่องความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยครั้งนี้ เน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้นำชุมชน และครูคำสอน แต่ในงานนั้นยั้งมีชาวบ้านที่สนใจมาร่วมกันฟังอีกเป็นจำนวนมาก 
       นอกจากการแบ่งปันเกี่ยวกับเรืองระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยั้งมีการแบ่งปันถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านด้วย
       ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน และรู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น

                                                  
                                                 Image
                                                                คณะวิทยากร

                                                 Image
                                            ผู้ร่วมรับฟังการแบ่งปัน และเด็กศูนย์แม่ปอน

                                                 Image
                                         เด็กศูนย์แม่ปอนรำอวยพรหลังประธานกล่าวเปิดพิธี

                                                 Image
                                        ร่วมถ่ายภาพกับคณะวิทยากรหลังจบการแบ่งปัน
< ก่อนหน้า   ถัดไป >