Of mux hso pez  
 

????????????

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.org??????????????

????????????????.. 
Home arrow Articles (Taj geij taj kloz) arrow Tajleplez(?????)
 
Tajleplez(?????) พิมพ์ ส่งเมล
ImageTaj leplez : Bla kaj na

29/9/08 : 17.00pm

Le plez neif, htof bif bei neif meij wai htof hkailex a cauz paz dauv meij wai htof le av qiv laz k’tej lauz. Dauv le htof hkai lex av kla neif paux muf le av dof faj qi laz dauv lauz tij lauz hsaiv k’tej neif meij wai htof kwaz hklef (m’kwaz) lauz. Tuz Bif bei dauv kwaz hklef naj hoo laux av geij t’blau neif, sav lau laux av sav lauz. Avqo neif, bif bei me lauz blakajna lauz. Blakajna t’hkau, tuz avwai laiz tuz le kwaz hklef av of t’blau neif, si kwaj auz le: “Bifbei me lauz yaz le hai sikwaj naz le meij n’k’aif auz ah?
 
       Kwaz hklef t’hkau, sikwaj auz le: “Bif bei neif dof taj geiz wai t’ maux laif?” Blakajna t’hkau tai baf auz le” Bif bei neif dof taj t’ geiz t’ maux sauv dauv yaz baf.” Kwaz hklef t’hkau htif wai le blakajna neif dof taj laf e wai t’maux neif nya dauv bif bei mei dof taj laf e dof neij bla kaj na hkau neif, bif bei k’dof taj e k’t’maux dauv laif” Maz sav div neif av qo, av wai cib hse blakajna le : “Bif bei neif y’t’ aif auz baf.”
Blakajna t’hkau kei tai baf bif bei le: “Kwaz hklef civ wai le sa t’aif naz baf.” Bif bei t’hkau t’ cooj nax blakajna baf dauv laiz of auz le av nauj k’caj daf wai lauz.Tuz avwai lai tuz le kwazhklef a dev t’blau neif kauv kwaz hklef hai of auz, baf hsaf kwaz hklef t’hai of auz baf avqo, av wai sav htauf auz dauv yooz nux wai le dev pooz dauv yooz t’roox wai kwaz hklef av nadei wiz dauv yooz htauf kwix wai le dev pooz lauz.
Kwaz hklef t’hkau, htif wai le bif  bei neif dof taj geiz mav s’nax kei, yooz kwix wai li avqo, maz neij keiz auz t’sei lez baf dauv av wai av sav hav gauz dauv hauf wai lauz. Meimeij bif bei t’hkau tuz avwai yoozkwix wai t’blau neif t’kwajk’dakeiz av laujhki lez baf.
  
Htaz maz lo.

Bif bei dauv kwaz hklef mux klez,
blakajna laiz hkaif taj cez.
Bif bei dauv kwazhklef mux mav,
Blakajna laiz hkaif lauz hpav.
Bif bei eh p’kwaz kauv naz,
kauv naz t’lauz soof lauz sav.
Bif bei eh p’kwaz kauv hpau,
Kauv hpau t’lauz sav lau nyau.
  
Hti le saf hkaiv le saf hkauv,
kauj le saf hkaiv le saf hkauv.
Bif bei cauj hti laf hkluf bau,
P’kwaz cauj hti laf hklufbau.
Y’pooz bif  bei caj eh,
Y’hpau bif bei caj caj eh,
K’luj dauv yaz mux dof klez
K’toz dauv yaz mux dof klez
Reij hkof-ei hse bof dau qez,
Lauz hpgaf t’ geiz auh moj cez.
………………………………………………………………………….
< ก่อนหน้า   ถัดไป >