Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow Articles (Taj geij taj kloz) arrow "Laudato Si" Pope Francis'
 
"Laudato Si" Pope Francis' พิมพ์ ส่งเมล
145. มีรูปแบบมากมายในหลายๆที่ ที่ไปบีบคั้นมุ่งนำเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปใช้ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายเกิดขึ้น มลพิษที่มีมากขึ้นความเสื่อมโทรม และการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นๆเลย บีบคั้น มุ่งเอา มุ่งใช้ จากแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ จนกระทั่งทรัพยากรนั้นหมดไป เท่านั้นยังไม่พอ ยังไปทำลายรูปแบบโครงสร้างของชุมชน สังคม อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม คุณค่าและความหมาย ของการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนั้นสูญสิ้นไปด้วย การสูญสิ้นไปของวัฒนธรรมเช่นนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรง และอาจะร้ายแรงกว่าการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิด การกำหนดบังคับให้ดำเนินชีวิต วิถีใดวิถีหนึ่ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่ผูกหมัด เชื่อมโยงเพียงแต่กับการผลิตนั้น อาจะเป็นอันตรายเท่าๆกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ

145. Of wai daf klai t’bluvbo le tajlauj t’bluv pooz, le av mehsoof, hivhsoof, soo auf hsaufbivhsaufbe baf Ywaz av tajbaftei t’mizlajlaj, dauv t’hsomof k’yav wai le tajhavguxhavgauz le av of htaufbaf, k’lizsaufgauz havgauz a htauf, tajlauzqoojlauzqauj dauv tajmazhavgauz mizhkofpgajlax t’mizlajlaj le p’hkofp’qez neif baf. Mehsoof, hivhsoof, soo auf hsaufbivhsaufbe hifqau av mizhkofpgajlax laujhkoflaujk’yaz le av lelepgaizpgaiz,dauv lujdofkwajkai hifhpoqauhpo hpait’poozlajlaj neif, tuz le mizhkofpgajlax neif lex waidaf lauz. Htaineift’kav div baf, mazhavguxmazhavgauz pgazhifhpo av tajofmoo, av toojavtaiz, av luj av laj, av tajgeiztajwa dauv av tajseitajbaf le tajsoo-auf tajofmoo mux mux s’kauvs’kauv le av yixyix htauhtau lauzmaj ceijkauv. Tajlauzmaj le lujlaj av gauj div iz neif, kai wai tajbafyof le av e dauv e neij le tajlauzmaj le seifhpo wafhpo dauv tajhpoqizhpoqaf baf t’mizmiz div. Tajmehsoof pgaz av gaz av tajofmoo le klai t’bo lajlaj, htait’bo le av bafqavdauv tajteihtauf mazhtauf, aufgooxaufgauz taj neif, e t’mauzsauvdauv tajmazt’laiz moohkof, haufhkof, mizhkofpgajlax, htinajhtiklo, seifdofwafpgaj av klai av kloz neif lauz.

146. ในความหมายที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ จำเป็นต้องตระหนักถึงโดยเฉพาะ และใส่ใจเป็นพิเศษต่อชุมชนกลุ่มชนพื้นเมืองและประเพณีวัฒนธรรมของพวกเขา ไม่ใช่ว่าพวกเขาเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยท่ามกลางชุมชนกลุ่มอื่นๆ เท่านั้น แต่ควรจะเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่เป็นคู่เสวนาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีโครงการใหญ่ๆที่มีผลกระทบต่อที่ดินผืนดิน และชีวิตของพวกเขา อันที่จริงสำหรับพวกเขานั้น ที่ดิน ผืนดินนั้น ไม่ใช่สินค้าที่จะค้าขาย หรือ ทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า จากบรรพบุรุษผู้ซึ่งล่วงลับอยู่ที่นั่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาต้องปกป้อง รักษาไว้เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่าของพวกเขาตราบใดที่พวกเขาอาศัยอยู่ในที่ดิน ดินแดน ผืนดินของพวกเขา ก็จะเป็นพวกเขาเองที่ปกป้อง รักษาที่ดิน ผืนแผ่นดินนั้นไว้ได้อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในส่วนต่างๆของโลก กลับสร้างความกดดันให้กับกลุ่มชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อยให้พวกเขาละทิ้งที่ดิน ผืนดิน แผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ เพื่อจะได้เอาผืนดิน ที่ดิน แผ่นดินของพวกเขาไปทำเหมืองแร่ และเกษตรกรรม เอาไปถลุงใช้โดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมโทรม ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมแม้แต่นิดเดียว.
146. Taj av hkaup’nyau div le p’tai iz neif, kai tajlofdof le p’bafhsofmof htofs’trauz dauv kwajhswai kai mooxmoox naujnauj le pgazhifhpoqauhpo le av meij k’luxcgaz av tajofmoo dauv av luj av laj, t’meij le av waiseif kai pgazk’lux le av hsiv le pgazk’lux a gaz av kla baf, bafhsaf k’baf kai pgaz le avl ofdof k’tej le pgazk’baf tai kaufkav dauv av waiseif, lauzhsaudaftaj, hpai le pgaz k’teihtauf, maz of htauf taj t’mizlajlaj le av bafhtiv bafdo dauv av waiseif av hifqau, tajlaujtajklai,av tajoftajhsov dauv av tajofmoo. Le tajnaujkaujnaujsiv neif, haufhkoflauj,tajlaujtajklai le av wai seif av gauj neif, t’meijwai tajhpivaufmazauf baf dauv t’meij tajhkoftajk’yaz le tajmazlofmazlai auf av hpau baf, bafhsaf meijwai hkofhpav le Ywaz heiflauz, le moj paj hpi hpu le av mimaf lauztauz hpai neif leplez heifyujheifsa, meij wai tajlauj cauhsgi. Dauv kai taj le av lofdof le av waiseif k’baf pehsge, kwajhswai wai daf mooxmoox naujnauj, divsauv tajgejtajklez k’of le av gauj dauv av luj av laj k’ofgejofklez neif lauz.Hpaidaflaix le av waiseif of wai hsov wai le av hifqau div, of wai le av tajlaujtajklai div dauv le av haufhkoflauj div, meij av wai seif daf wai,le av kwajhswai, pehsge tajlaujtajklai hifqau neif geiz k’tej. Bafhsaf div laif div lauf, of wai daf t’ bluv pooz lajlaj le haufhkofhkle, hsaufbiv hsaufsivniv kliztij av wai seif av tajofmoo, me hsoof av wai seif hkwivkwix av hif av qau, av tajlaujtajklai, av mizhkofpgajlax, divsauv k’t’mlax neij av wai seif av tajlaujtajklai dauv hpiv auf maz auf wai le tajhkoof lejhtoo lejcei dauv tajsooftajhplav tajluj tajhpodi hpoqaf seift’hpaf, dauv hpiv auf maz auf wai daf lezde, t’hsofmofk’yav le tajhavguxhavgauz, tajlauzqoojlauzqauj k’ofhtauf le mizhkofpgajlax dauv lujlaj av gauj naut’caiv baf neif lauz.
ถัดไป >